ده رباره ی ڤارا

كۆمپانیــای ڤــارا یه كێكــه لــه كۆمپانیــا پێشــه نگه كانی بــواری ھاورده كــردن و دابــه ش كــردن و فرۆشــتن و خزمه تگــوزاری ئامێــره قوڕســه كان و ھاوپێچه كانیــان، ســه ره تای ده ســتبه كاربوونی كۆمپانیاكه مــان ده گه ڕێتــه وه بــۆ كۆتاییه كانــی ســه ده ی بیســت، كاتێــك لــه دوكانێكــی بچووكــی فرۆشــتنی پارچــه ی یه ده گــی تڕاكتــۆر ده ســتمان پێكــرد، دوای گه شــه پێدانــی زیاتــر، كۆمپانیاكه مــان بــووه یه كێــك لــه كۆمپانیــا بڕواپێكراوه كانــی عێــڕاق،            بــه ســه رنج خستنه ســه ر چاره ســه ری كێشــه كانی ئامێــره قوڕســه كان و زاڵ بــوون به ســه ر كۆســپ و ته گه ره كانــی به رده ممــان بــه شــێوه یه كی پیشــه گه رانه و ســه ركه وتوو، لــه ئه نجامــدا توانیمــان په یوه ندیه كــی به ھێــز   له گــه ڵ كڕیاره كانمــان دروســت بكه یــن، وه ببینــه جێگــه ی ڕه زامه ندیان و متمانه یان به ده ست بھێنین

دوای ئه م گهشه سه ندنه به ناوبانگه ی ڤارا له ناوخۆدا به ده ستى ھێنا، به شێوه یه كی فه رمی كۆمپانیای ڤارا تۆماركرا له عێڕاق/ھه ولێر له ژێر ناونیشانی كۆمپانیای ڤارا بۆ ئامێره قوڕسهكان و ئۆتۆمبێل و بازرگانی گشتی سنوردار، دواتر       ھه لی ئه وه مان بۆ ڕه خسا كه ببینه ھاوكاری زۆرێك له كۆمپانیا و كارگه و دامهزراوه نێوده وڵه تیه به ناوبانگه كان، ئێمه وه كو تیمی كاركردن له كۆمپانیای ڤارا، سه ركه وتوو بووین له به ده ستھێنانی متمانه یان به ئاڵوگۆڕكردنی            زانیاریه كانمان و شاره زاییمان، بۆ ئه وه ی به شدار بن له كۆمه ڵگادا بۆ دابینكردنی گشت پێداویستیه كانی كڕیاره كانمان له بازاڕه كانی ناوخۆدا، وه بۆ به جێھێنانی خواستی كڕیاره كانمان به گوێره ی جۆرێتی و كارامه یی و سه ركه وتن          به سه ر ھه موو ئاسته نگه كان

ڤارا به شدار بوو له خوله كانی ڕاھێنان له ده ره وه و ناوه وه ی عێڕاق، به به شداری پێكردنی كارمه نده كانی بۆ زیاتر پێشخستنی توانای كارگێڕی، سه ركردایه تی، ھونه ری و ته كنیكی، له بواری فرۆشتن و پاڵپشتیكردنی به رھه م و          خزمه تگوزاری دوای فرۆشتن، دواتر به رجه سته كردنیان له ھۆڵه كانی فرۆشتن و سه نته ره كانی خزمه تگوزاری چاككردنه وه كه تاقمێكی شاره زا و تایبه تمه ند به ڕێوه ی ده به ن

ووتاری سه رۆكی ئه نجوومه نی كارگێڕی عەدنان عەبدولقادر مەولود

كۆمپانیایەكی خێزانین گەشەمان كرد به گوێرەی خواست و ویستمان بۆ باشتركردنی خزمه تگوزاریەكانمان و بڕوامان، ڕه زامەندی كڕیارەكانمان ھۆكاری      به رده وام بوونمانه ، ئێمه ھەڵسوكەوت له گه ڵ كارمەندەكانمان دەكەین بەشێوەیەكی پیشەگەرانە له یارمەتیدانیان بۆ گەشەكردنی كاری بازرگانی، لەبەرئەوەی ئێمه ھەموومان بەرپرسین له پێشكەشكردنی چارەسەر بۆ كڕیارەكانمان و كۆمه ڵگا   به گشتی بەتێپەڕاندنی پێشبینیەكانیان


عەدنان عەبدولقادر مەولود
سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕی

ڕوانگه

ووردی و شــاره زایی لــه ده ستنیشــان كــردن و دیاریكردنــی ئــه و ئامێرانــه ی كــه گونجــاون بــۆ بارودۆخــی ژینگــه ی عێــڕاق، كــه به ھایه كــی ســه ره كیه بــۆ پابه ندبوونمــان به رانبــه ر كڕیاره كانمــان، ئێمــه داواكاریه كانیــان دابیــن ده كه یــن، بــۆ پاراســتنی شــێوازی كاركردنمــان كــه لــه ئاســت داواكاری كڕیــاران بــه ره و باشــتر، ســهره ڕای ئــه وه ش ڤــارا ده توانێــت ئامێــری جۆراوجــۆری جیــاواز و پارچــه ی یــه ده گ دابیــن بــكات، بـه ھه بوونـی      كـۆگای پێویسـت و ھه میشـه یی ئامێـره قوڕسـهكان و پارچـه ی یـه ده گ، وه توانـای تـه واوی دابینكردنــی ئــه و بابه تانــه ی كــه وا به رده ســت نیــن لــه كورتتریــن مــاوه دا، لــه ڕێــگای تیمــی فرۆشــتن و خزمه تگــوزاری كڕیــاران،    ھه میشــه باوه ڕمــان وایــه كڕیاره كانمــان شــایه نی باشــترینن، له بــه ر ئــه و ھــۆكاره ھه رگیــز كڕیاره كانمــان له ده ســت ناده یــن، به ڵكــو ھه وڵــی ڕاكێشــانی كڕیــاری زیاتــر ده ده یــن، لـه ڕێگـه ی ناوبانگـی بـاش و متمانـه ی         به رده واممـان پاڵپشـتی بـه رده وام بـۆ كڕیـاره خۆشه ویسـته كانمان و دابینكردنــی پێداویســتیه كانیان ھانمــان ده دات بــۆ ئــه وه ی ھــه رده م پێشــه نگ بیــن لــه عێــڕاق و ناوچه كە

ئه رك

تیشــك ده خه ینــه ســه ر كه رتــی تایبــه ت بــه ئامێــره قوڕســه كان لــه عێــڕاق، به ھــۆی ووردی كاركــردن له چاره سه ركردنی كێشه كان كه گونجاون به گوێره ی بازاڕی ناوخۆ ژینگه ی ئه و شوێنه

باره گای سه ره كی كۆمپانیای ڤارا

باره گای سه ره كی ده كه وێته شاری ھه ولێر(  پایته ختی ھه رێمی كوردستان، عێڕاق )، شاری ھه ولێر یه كێكه له كۆنترین شاره كانى جیھان، به ھۆی ھه ڵكه وته ی جوگرافی ناوچه كه ، بووه ته یه كێك له گرنگترین شاره بازرگانیه كانی عێڕاق و ناوچه كه

ناونیشان : 8كم ڕێگای كه ركوك، ھه ولێر، عێڕاق
خزمه تگوزارى كڕیاران :  8090 470 750 964+                                                                                                                                                               
                                                        به شه كان: ھۆڵی پێشاندانی ئامێره كان، نوسینگه كانی كارگێڕی، نوسینگه كانی فرۆشتن، سه نته ره كانی دابه شكردنی پارچه ی یەدەگ، سه نته ری پاڵپشتی به رھه م، دەزگای ئاسنگه ری، شوێنی مانه وه ی كارمەندان

باره گاكانی كۆمپانیا له عێڕاق

 لقی سەرەکی، ڕێگای کەرکوک، ھەولێر   8090 470 0750
شەقامی 100م، نزیک چواریانی کەرکوک، ھەولێر   7667 446 0750
شەقامی 100م، نزیک نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژئاوا، ھەولێر   8585 446 0783
شەقامی 62، کەڕادە، بەغداد   7070 301 0780
ڕێگای ھەولێر، کەرکوک   7979 146 0772

كاره كانمان و خزمه تگوزاریه كان

فرۆشتن: ھه ڵده ستین به دابه شكردن و فرۆشتنی ئامێره كان به مۆڵه تی فه رمی بریكاری دۆسان و بۆبكات و بریكاره كانی تر

پارچه ی یه ده گ: ئاماده ین بۆ دابینكردنی پێداویستیه كانی كڕیاره كانمان و خزمه تگوزاری چاككردنه وه بۆ چاككردنه وه ی ئامێره كان، به به رزترین جۆرێتی كاركردن و كه مكردنه وه ی ڕووداوه كانی شكست

خزمه تگوزاری: ته رخانكردنی باشترین تیمی ھونه ری بۆ خزمه تگوزاری ئامێره كان و پاڵپشتی به رھه م، كه یارمه تی كڕیاره كانمان ده دات له پاراستنی كاره كانیان به بێ دوودڵی، وه به بێ ئاماده بوونی كه سی پیشه گه ر و تایبه ت،           به و ھۆیه وه پاره و كات به سه رچوون كه م دهكه ینه وه به راورد به و خزمه ته ی پێشكه شی ده كه ین

به كرێ دان: ئێمه ھه روه ھا گرێبه ستی كرێ پێشكه ش ده كه ین، بۆ چاككردنه وه ی ئامێره كان به ھه ردوو شێوازی كورتخایه ن و درێژخایه ن، بۆ ھه موو كۆمپانیاكان و ئه و كه سانه ی كه ده یانه وێ پڕۆژه كانیان به كۆتا بێنن به بێ           ئه وه ی له خه می دابینكردنی پێداویستیه كانی ئامێره كان بن

به رھه مه كانمان: ده زگای ئاسنگه ریمان له توانایدایه بۆ به رھه مھێنانی گشت ھاوپێچه میكانیكیه كانی ئامێره قوڕس و سوكه كان، وه كو ( كێله ، كه ماشه ، شه وكه، …. ھتد )، سه ره ڕای ئه وه ش ده زگای ئاسنگه ری ڤارا پێك دێت          له نوێترین ئامرازه كان بۆ به رھه م ھێنانی ھاوپێچی ئامێره كان، وه دروستكردنی نه خشه سازی تایبه ت به گوێره ی داواكاری كڕیار

خزمه تگوزاری دوای فرۆشتن و پاڵپشتی ئامێره كان

یه‌كێكه‌ له‌ هۆكاره‌ دیاره‌كانی سه‌ركه‌وتنه‌كانمان بریتیه‌ له‌ خزمه‌تگوزاری پاڵپشتی ئامێره‌كان ، كه‌ ده‌ست پێده‌كات به‌ ده‌سته‌به‌ریكردن ‌و هه‌ڵمه‌تی چاككردنه‌وه‌ و ده‌ست نیشان كردن ‌و گرێبه‌ستی چاككردنه‌وه‌. ئێمه‌ شانازی ده‌كه‌ین به‌ هه‌بوونمان له‌ نێوان  باشترین دابه‌شكه‌ره‌كان له‌سه‌ر ئاستی جیهان، ئه‌وانه‌ی‌ كه‌سانی شاره‌زایان هه‌یه‌ له چاككردنه‌وه‌ی ئامێره‌ قوڕسه‌كانیان سه‌ردانی بنكه‌ی چاككردنه‌وه‌مان ده‌كه‌ن، بۆ پێشكه‌ش كردنی پاڵپشتی به‌رده‌وام له‌شوێنی كاركردنیان

پێشكه‌شكردنی باشترین خزمه‌تگوزاری دوای فرۆشتن، به‌ دابینكردنی پارچه‌ی یه‌ده‌گ ‌و داواكردنی خێرا و گه‌یاندن به‌ به‌رزترین ئاست بۆ شوێنی كاری كڕیار، هه‌روه‌ها دابینكردنی گرێبه‌ستی فرۆشتنی پارچه‌ی یه‌ده‌گ بۆ كه‌رتی میری ‌و كه‌رتی تایبه‌ت، كه‌ به‌ڕێوه‌ده‌برێ له‌لایه‌ن ئه‌ندازیاره‌ پیشه‌گه‌ره‌كانمانه‌وه‌، وه‌ هه‌بوونی گه‌وره‌ترین كۆگای پارچه‌ی یه‌ده‌گ ‌و سه‌نته‌ره‌كانی دابه‌شكردنی پارچه‌ی یه‌ده‌گ له‌ هه‌ولێر، كه‌ سه‌رپه‌رشتی ده‌كرێ له‌ ڕێگه‌ی تۆڕی هاوبه‌شه‌وه‌له‌ هه‌موو عێڕاق

بریكارنامه ی دۆسان

پاش تێپه ڕبوونی سه ده یه ك له شاره زایی، له دابینكردنی ئامێره قوڕسه كان، وزه ی گواستراوه ، ئامێره پیشه سازیه كان و ئامێره كانی ئاوه دانكردنه وه ، كارگه كانی دۆسانی كۆری جیھانی سه ركه وتووبوون له به شداری كردن له بنیادنانی داھاتوو بۆ مرۆڤایه تی له سه رتاسه ری جیھان. كۆمپانیان دۆسان یه كێكه له كۆمپانیان ھه ر پێشكه وتووه كانی كۆریا له گه ڵ شاره زایی 121ساڵ له به رھه م ھێنانی ئامێره قوڕسه كان. كه ده گه ڕێته وه بۆ ساڵی 1896

كۆمپانیان ڤارا دابه شكه ر و بریكاری سه ره كی دۆسانه بۆ ئامێره قوڕسه كان و پارچه ی یه ده گ و خزمه تگوزاری دوای فرۆشتن، له ساڵی  2013 تاكو ئێستا كۆمپانیای ڤارا دابه شكه ری باوه ڕپێكراوی كۆمپانیای دۆسانه . كۆمپانیای ڤارا ڕێگه پێدراوه بۆ فرۆشتن و به بازاڕكردنی به رھه مه كانی دۆسان له عێڕاق، ئێمه پشكی شێرمان ھه یه له بازاڕه كانی عێڕاق به راورد به نیشانه و مۆركه جیھانیه كانی تر، كه به رھه مه كانی دۆسان بۆ ئامێره قوڕسه كان و ئاوه دانكردنه وه كان بریتیه له حه فاره ، شۆفڵ، حه فاره ی تایه ، گەڵابه ی گه وره ی جوڵاو به ھاوپێچ و پارچه ی یه ده گیه وه

بریكارنامه ی ڕافیعه ی دۆسان

پاش سه ركه وتنی كۆمپانیاكه مان له گه ڵ كۆمپانیای دۆسان له كه رتی ئامێره قوڕسه كان، دركمان به پێویستیمان بۆ ڕافیعه ی دۆسان كرد، بۆ ھاوبه شیكردنمان له دابه شكردنی ڕه سه نایه تی و جۆرێتی و مێژوویی له گه ڵ كارگه مێژوویه كانی  دۆسان. كه ئه مه بووه پاڵنه ر بۆ ئه وه ی بریكارنامه ی ئامێره پیشه سازیه كانی دۆسان به ده ست بھێنین كه ئه مانه له خۆده گرێت: ڕأفیعه ی دۆسانی گاز و ڕافیعه ی كارهبایی و ھاوپێچه كانی و پارچه ی یه ده گ، كه له ساڵی 2019            به فه رمی بووین به بریكاری سه ره كی له عێڕاق

بریكارنامه ی وزه ی گواستراوه

ھه ر چۆنێك بێت، ڤارا به رده وامه له به ده ستھێنانی ئه ركی نوێ، بۆ زیاتر به بازاڕكردنی به رھه مه كانی دۆسانی وزه ی گواستراوه ، كه یه كێكه له باشترین بریكارنامه سه ركه وتوه كانمان، كه له دوای لێكۆڵینه وه كانمان بۆ ژینگه و بارودۆخی بازاڕی عێڕاق گه یشتین به و ده ره نجامه ی كۆمه ڵگاكه مان پێویستی به وزه ی گواستراوه ی دۆسان ھه یه ، متمانه و ڕێگه پێدانی دۆسان به ڤارا ده گه ڕێته وه بۆ ساڵی 2019 بۆ پڕكردنه وه ی ئه و بۆشاییه ی له و بواره دا ھه یه

بریكارنامه ی بۆبكات

كۆمپانیای بۆبكات یه كێكه له كۆمپانیا پێشه نگه كان بۆ دابینكردن و دروستكردنی ئامێری ھه مه ئه رك و جۆراوجۆر و شاره زایی زیاتر له نیو سه ده ، بۆ دابینكردنی پێداویستی كڕیاره كانی له كارگه كانی ئه وڕوپا و ئه مریكا و كۆریای باشوور،   كه كۆمه ڵه یه كی فراوانی ئامێره جۆراوجۆره كان دروست ده كه ن به قه باره ی جیاواز، ھه روه ھا ھاوپێچی فره ئه رك و خزمه تگوزاری دوای فرۆشتن. كۆمپانیا ھه ڵده ستێ به دروستكردن و گه شه پێدانی ئامێره كان به لێھاتوویی بۆ به ده ستھێنای ڕه زامه ندی زیاتری كڕیار

كۆمپانیاكه مان سهرپشك و مۆڵه تی فه رمی پێدرا به دابه شكه ری سه ره كی به رھه مه كانی بۆبكات له ساڵی 2017 له عێڕاق جگه له ھه رێمی كوردستان، به ھۆی شه ونووخونی به رده وام و دڵسۆزیمان بۆ كاركردن له سه ر به رھه مه كانی بۆبكات، گرێبه سته كه مان درێژكرایه وه بۆ ئه وه ی بازاڕه كانی كوردستانیش بگرێته وه له سه ره تاكانی ساڵی ، 2020 له به ر كاركردنی به رده وام و پیشه ییانه كۆمپانیای بۆبكات ھه ڵسا به ناساندنی كۆمپانیای ڤارا به بریكاری سه ره كی        له ھه موو عێڕاق بۆ به رھه مه كانی حه فاره ی بچووك، شۆفڵ و حه فاره ی فره ئه رك، ڕافیعه ی تلسكۆپی، ھاوپێچی ئامێره كان، پارچهی یه ده گ، وه ھه موو خزمه تگوزاریه كانی دوای فرۆشتن

بریكارنامه ی كۆماك

ڤارا بریكاری سه ره كی جه گ ھه مه ر و ھاوپێچه كانی تر و پارچه ی یه ده گی كۆماكه له عێڕاق، جه گ ھه مه ری ھایدرۆلیكی ھه ڵده ستێ به شكاندنی باڵه خانه كۆنكریتیه كان و به رد و ھه ر شتێكی له كۆنكریت دروستكراو                    له كه مترین كات، كه ئه م جه گ ھه مه رانه له حه فاره ده به سترێن بۆ ئه وه ی كاری شكاندن و تێكدانی خانوو و باڵه خانه ئه نجام بده ن، سه ره تای كاركردنمان ده گه ڕێته وه بۆ ساڵی 2007  تاوه كو ئێستا

بریكارنامه ی ھاندۆك

كۆمپانیای ڤارا بریكاری سه ره كی په مپی ھایدرۆلیكی و پارچه ی یه ده گه له لایه ن كۆمپانیای ھاندۆكی كۆری، كه له ساڵی 1987 دامه زراوه ، كه ل و په لی ھایدرۆلیكی و پارچه ی یهده گ دروست ده كات به به باشترین جۆرێتی و           ده ینێرێت بۆ بازاڕه كانی عێڕاق له ڕێگه ی كۆمپانیاكه مانه وه ، له وكاته وه تاكو ئێستا ھاندۆك بوونی خۆی سه لماندوه به كوالیتی به رزی به رھه مه كانی، كه ڤارا به شێكه له و سه ركه وتنه گه وره یه له ساڵی 2010 تاكو ئێستا

بریكارنامه ی تر

YBS

ڤارا بریكاری سەره كی به رھه مه كانی كۆریه له عێڕاق، كه ھه ڵدەستێت به دروستكردن و دابینكردنی تاخم واشه ر بۆ ھه موو جۆره كانی ئامێره قوڕسه كان و كه ل و په له ھایدرۆلیكیه كان

ھاوپێچه ھایدرۆلیكیه كان بۆ ئامێره كان

ڤارا خاوه نی تیمێكی تایبه ته كار له سه ر ھاوپێچه ھایدرۆلیكیه كانی ئامێره كان ده كه ن و گونجانیان به گوێره ی سیسته می ھایدرۆلیكی ئامێره كان، ئاماده ین بۆ دابینكردنی ھاوپێچی جۆراوجۆر بۆ بازاڕه كانی عێڕاق كه ئه مانه                      له خۆ ده گرێت: جه گ ھه مه ر، مقه س، شكێنه ر، كه ماشه ، كه ساره ی خولاو،… ھتد. سه ره ڕای ئه وه ش ئاماده ین بۆ دروستكردنی ھاوپێچی جۆراوجۆر له ژێر ناونیشانی ڤارا، وه ده ستهبه ركردنی به رھه مه كانمان كه به بێ كه م و كوڕیه و ئاماده یه بۆ ھه موو جۆره ئه ركێكی به رھه م ھێنان و به به رزترین ئاستی كاركردن

خاڵی جیاكه ره وه ی فرۆشتن

ڤارا پاڵپشتی كڕیاره كانی ده كات به دابینكردنی پارچه ی یه ده گ و ھاوپێچی جۆراوجۆر، له ھه موو نیشانه و مۆركه جیھانیه كان و ئه و مۆدێله باوانه ی كه له بازاڕه كانی عێڕاق به رده ستن، تیمێكی تایبه تمان ھه یه كار له سه ر داواكاری و پێداویستیه كانی كڕیاران و دابینكردنیان ده كات

ھه روه ھا ڤارا ھه لی ئه وهتان پێ ده به خشێ كه ئامێره كۆنه كانتان له نیشانه و مۆركه جیاوازه كان ئاڵوگۆڕ بكه ن به ئامێری نوێی دۆسان یان بۆبكات له به رانبه ردا، كۆمپانیاكه مان چاره سه ر و چاككردنه وه ی ئامێره كۆنه كانتان                له ئه ستۆ ده گرێ، به دابینكردنی باشترین خزمه تگوزاری دوای فرۆشتن كه بناغه ی پاراستنی ھه ر ئامێرێكه ، كه ئه مه ش بۆته ھۆكاری مانه وه مان له لوتكه ی بازاڕی عێڕاقی بۆ خزمه تكردنی ئامێره كان

سه نته ری ڕاھێنانی ڤارا

له‌ سۆنگه‌ی هه‌ست كردن به‌ گرنگی كردنه‌وه‌ی سه‌نته‌رێكی ڕاهێنان، كۆمپانیای ڤارا هه‌ڵسا به‌ دروستكردنی سه‌نته‌رێك له‌ ژێر ناوی سه‌نته‌ری ڕاهێنانی ڤارا بۆ پاڵپشتی زیاتری كڕیاران، به‌ شێوه‌یه‌كی گشتی ئه‌م سه‌نته‌ره هه‌ڵده‌ستێ به‌ باسكردن ‌و شیكردنه‌وه‌ی ئامێره‌كان ‌و پێویستیه‌ سه‌ره‌كیه‌كانی چاككردنه‌وه‌ و خزمه‌تگوزاری ئامێره‌كان، له‌لایه‌ن تیمی هونه‌ری ئه‌ندازیاران، به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسایی ڕاهێنه‌ره‌كانمان به‌ گوێره‌ی ئاسته‌ پێوانه‌ییه‌كان باسی به‌رنامه‌ به‌راییه‌كانی ئامێره‌كان ‌و چۆنیه‌تی كارپێكردنیان ده‌كه‌ن، كه‌ ئه‌م به‌رنامه‌و خولانه‌ پاڵپشتیه‌كی زۆر باشه‌ بۆ ئه‌و كڕیار و كۆمپانیانه‌ی سه‌ردانمان ده‌كه‌ن

تیمی هونه‌ری ‌و ئه‌ندازیارانی ئامێره‌ قوڕسه‌كان چێژ ده‌بینن له‌ شاره‌زاییه‌ كرداری ‌و زانستیه‌كانیان بۆ كارپێكردنی ئامێره‌ قوڕسه‌كان ‌و هاوبه‌شی كردنی ئه‌م زانیاریانه‌ له‌گه‌ڵ ڕاهێنه‌ره‌كان دا بۆ به‌ده‌ستهێنانی ئامانجه‌ به‌رزه‌كه‌مان، سه‌ره‌ڕای ئه‌وه‌ش، تیمه‌كانمان زۆر ناسراون به‌ شاره‌زایی ‌و لێهاتووییان له‌ په‌یوه‌ندی‌و كاری هاوبه‌ش ‌و به‌ كۆمه‌ڵ، كه‌ توانادارن بۆ شوێنكه‌وتنی ڕێنماییه‌كانی تایبه‌ت به‌ سه‌لامه‌تی، وه‌ به‌رده‌وامن له‌ گه‌یاندنی به‌رنامه‌ جیهانیه‌كانی تایبه‌ت به‌ ئامێره‌ قوڕسه‌كان وه‌كو  ئه‌كادیمیای بریكاره‌كانی دۆسان له‌كۆریای باشوور ‌و، سه‌نته‌ری فێركاری بۆبكات له‌كۆماری چیك

كۆمپانیای ده سته خوشك كۆمپانیای ماسه السلام بۆ بازرگانی ئامێره قوڕسه كانی سنوردار

دەربارەی کۆمپانیا

یه كێكه له كۆمپانیا ده سته خوشكه كانی كۆمپانیای ڤارا كه له لایه ن گروپی ڤاراوه خاوه نداریه تی ده كرێت، دامه زراوه له ساڵی 2018 له به غداد، كه ئامانجی دابینكردنی ئامێری قوڕسی فره ئه رك و جۆراوجۆره ، ھه روەھا ڕافیعه و    پارچەی یه دەگی گشتی و ھاوپێچه كانیان، كه زیاتر سه رنج ده خاته سه ر ناوه ڕاست و باشووری عێڕاق

ڕوانگه

ڕەوانگه ی كۆمپانیای ماسه السلام كردنه وه ی كۆمه ڵگه یه كی ته واوه بۆ خزمه تگوزاری ئامێره قوڕسه كان و پاڵپشتی كڕیاران له ناوچه كانی ناوه ڕاست و باشووری عێڕاق، ئێمه پلانمان ھه یه بۆ كردنه وه ی لقی نوێ له ( بابل)               حله و به سڕه ، باره گای سه ره كی كۆمپانیای ماسه السلام ده كه وێته به غداد پایته ختی عێڕاق كه به شه سه ره كیه كانی بریتیه له فرۆشتن و پارچه ی یه ده گ و خزمه تگوزاری چاككردنه وه